Privātuma politika
1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Amida TA”, Reģ. Nr. LV40003549032, Kr. Valdemāra iela 4 – 20. ofiss, 1. stāvs, Rīga, LV-1010, tālrunis +371 29509576 (turpmāk tekstā “Amidatour”), mājaslapas www.Amidatour.lv.
Personas datu Apstrādātājs:
2.1. Apstrādātājs SIA “Amida TA”, Reģ. Nr. LV40003549032, Kr.Valdemāra 4-20, Rīga LV-1010, Rīga ievērojot Amidatour norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi Amidatour personas datu apstrādātāji.
3. Piemērojamie tiesību akti:
3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
3.2. Elektronisko sakaru likums.
3.3. Fizisko personu datu aizsardzības likums.
4. Kas ir Privātuma politika?
4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Amidatour vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.
4.2. Ja Amidatour atjauninās šo politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas Amidatour mājaslapā www.Amidatour.lv, sadaļā “Par mums ”.
4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Amidatour apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
5. Kādus personas datus apstrādā Amidatour?
5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Amidatour, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. Amidatour ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
5.1.2. bankas dati;
5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
5.1.4. komunikācijas dati –e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Amidatour;
5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo Amidatouri;
5.2. Amidatour apstrādā šādus datus pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
5.2.1. klienta e-mailes, majas un darba adreses informācija;
5.2.2. informācija par sniegto pakalpojumu servisa līmeni konkrētajā atrašanās vietā;
5.2.3. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.
6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?
6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un Amidatourviduālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz Amidatour darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Amidatour apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu Amidatour ofisā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot pašapkalpošanās lapu www.Amidatour.lv). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Amidatour. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Amidatour varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Amidatour vai jau noslēgtā līguma laikā.
6.3. Amidatour leģitīmas intereses – ievērojot Amidatour intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Amidatour ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3.punktā norādītājiem nolūkiem. Par Amidatour leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai Amidatourviduāli Amidatour pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs Politikas 8.2. un 8.3.punktu).
6.4. Juridisko pienākumu izpilde – Amidatour ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
6.5. Vitālu interešu aizsardzība – Amidatour ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).
6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Amidatour ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Amidatour likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.
7. Kādiem nolūkiem Amidatour apstrādās Klienta personas datus?
7.1. Amidatour apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar Amidatour spēkā esamības laikā:
7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
7.1.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
7.1.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
7.1.4. Klienta informēšanai par citu Amidatour pakalpojumiem;
7.2.Amidatour apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
7.2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Amidatour klientu statistisko datu apstrāde.
7.3. Amidatour apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Amidatour iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
7.4. Amidatour ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus pakalpojumus;
7.4.2. Amidatour tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.
8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi?
8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:
8.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
8.1.2. apstrādājot Klienta personas datus, Amidatour var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot Amidatourviduālus piedāvājumus. Automatizētie Amidatourviduālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to Amidatour (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).
8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: Amidatour veic tiešo tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas 6.3.punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Amidatour (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).
8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk. 8.1.punktu) vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk. 8.2.punktu), par to informējot Amidatour mutiski (vai rakstiski (aizpildot veidlapu Amidatour ofisā, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz Amidatour@Amidatour.lv kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā . Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma.
9. Kā Amidatour iegūst Klienta personas datus?
9.1.Amidatour iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
9.1.1. iegādājas un izmanto Amidatours produktus vai pakalpojumus (Amidatour ofisa vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);
9.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Amidatour;
9.1.3. jautā Amidatour plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar Amidatour saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
9.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
9.1.5. apmeklē vai pārlūko Amidatour mājaslapas;
9.2. Amidatour var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis .
10. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?
10.1. Amidatour apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
10.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un Amidatour;
10.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
10.1.3. cik tas ir nepieciešams Amidatour leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
10.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.
11. Klienta personas datu koplietošana
11.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, Amidatour var kopīgot Klienta personas datus ar:
11.1.1. partneriem vai aģentiem , kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā;
11.1.2. parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
11.2. Amidatour ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:
11.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
11.2.2. palīdzības dienestiem, ja tiek veikts zvans uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, tai skaitā eZvans, iekļaujot arī Klienta aptuveno atrašanās vietu.
11.3. Amidatour izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.
11.4. Amidatour patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas datus citiem tūrisma operatoram vai aģentam – pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Klientam.
12. Kā Amidatour aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?
12.1. Amidatour nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Amidatour pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.
12.2. Amidatour rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Amidatour vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Amidatour deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
12.3. Amidatour neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Amidatours, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
12.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā Amidatour paziņos par to Klientam.
13. Kādas tiesības ir Klientam?
13.1. Vērsties Amidatour, lai saņemtu Amidatour rīcībā esošo personas datu kopiju, izņemot saglabājamos datus Elektronisko sakaru likuma izpratnē.
13.2. Labot visus Amidatour rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas Inna@Amidatour.lv vai zvanot par tālruni 29509576  Amidatour ofisā.
13.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Amidatours ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. Amidatour nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
13.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).